Jongerenwerk Boxtel

Wij zijn voorstander van een aanpak zoals die nu voorligt: breder en preventiever.

 

De aanbeveling van Contourde Twern voor een eenduidige en integrale ondersteuningsstructuur kan ook op onze steun rekenen.

Een duidelijke knip tussen regie op beleid (gemeente) en regie op uitvoering vinden wij essentieel.

 

Jongerenwerk en Buurtsport Boxtel krijgen de opdracht het aanbod sport- en bewegingsactiviteiten – zowel sportief als creatief – verder uit te breiden.

Dit lijkt mij zonder extra budget een bijna onmogelijke opgave.

Ook wij zien het nut van een brede integrale aanpak en zijn voorstander van één organisatorische eenheid van alle jongerenwerkers.

Eigenlijk zou Buurtsport hier dan ook onderdeel van moeten zijn en als dat organisatorisch onmogelijk is, dient er tenminste sprake te zijn van een optimale samenwerking en afstemming.

 

De opmerkingen van de Adviesraad Sociaal Domein geven goed weer waar nog verbeterpunten dan wel aanvullingen liggen.

Het lijkt mij onnodig om deze hier te herhalen, maar wij kunnen deze volledig onderschrijven.

Voor een deel zijn deze al verwerkt en uit het antwoord vanuit de gemeente hierop blijkt, dat er inderdaad nog een plan van aanpak zal worden uitgewerkt. Dit is uitermate belangrijk voor een goede kans van slagen en wij gaan er dan ook vanuit, dat dit plan van aanpak in goed overleg met alle partijen zal worden opgesteld en nageleefd.

- Dymph van de Vries, VVD Boxtel.