Betoog VVD Boxtel Spoor Boxtel

Het uitgangspunt van dit onderwerp is de situatie die er nu ligt, dus na de keuzes die al in een veel vroeger stadium gemaakt zijn en niet meer terug te draaien. Keuzes, waar VVD zeker geen voorstander van was maar als goede democraten geaccepteerd heeft.

Het gehanteerde GVVP als onderliggend document loopt ten einde maar is wel leidend. Het is zaak dat we met dit onderwerp wel de basis voor Move31 gaan leggen.

 

VLK wordt als de belangrijkste maatregel bestempeld om sluiting van de dubbele overweg te rechtvaardigen. De deelprojecten Tongeren en Keulsebaan zijn dat echter in onze ogen ook, evenals de Noord- zuidas.

VVD voorziet enorme problemen als deze projecten pas na sluiting van de dubbele overweg ter hand genomen worden, temeer omdat het oponthoud bij werk in uitvoering bij een toch al toegenomen druk onaanvaardbaar wordt.

Bovendien was eerder besloten dat pas na realisatie van ook deze deelprojecten er sprake kan zijn van sluiting van de dubbele overweg.

 

Proefsluiting is niet gewenst omdat is doorgerekend, dat het verkeer op bestaande wegen dan gaat vastlopen. Nu wordt er slechts een deel van de alternatieven uitgevoerd en mogelijk de rest pas na de afsluiting. Kan de wethouder garanderen, dat de gevolgen dan wel aanvaardbaar zijn?

Een plotselinge volledige afsluiting veroorzaakt een verkeersinfarct, maar als de boel langzaam dichtslibt is het effect hetzelfde.

 

Om alsnog te onderzoeken of de fietstunnel ook voor gemotoriseerd verkeer toegankelijk gemaakt kan worden kan niet worden ingegaan.

Toch denk ik hierbij aan het hoofdpijndossier parkeren en vraag me af of een heroverweging tot de mogelijkheden behoort. Weliswaar dan met dezelfde tunnel maar met de mogelijkheid om eenrichtingsverkeer voor personenauto's toe te staan. De afmeting moet hiervoor toereikend zijn. Verspreiding van de verkeersdruk levert evenredige overlast!

Is het verantwoord om zoveel miljoenen uit te geven voor een betrekkelijk laag aantal fietsers? Wat is het bedrag en om hoeveel fietsers gaat het dan en wat is het bedrag voor de extra maatregelen voor auto's?

 

Ten aanzien van de toename van verkeer in andere straten wordt gesteld dat het binnen de norm blijft maar wordt gemakshalve aan het woongenot voorbij gegaan. Bovendien is de spoorwegovergang in de Leenhoflaan (schuin omhoog met direct verkeer van rechts vanaf de Esscheweg) levensgevaarlijk en bij toenemende verkeersdruk onacceptabel risicovol.

 

De vele omrijdafstanden passen niet in de filosofie van duurzaam Boxtel. Door de keuze voor een fietstunnel zal het “groene” effect dus echt niet bereikt worden. Integendeel.

 

Ook de gevolgen voor de Noord- zuidas worden in dit stuk niet meegenomen. Wij weten en rekenen er ook op dat dit in een later stadium wel het geval zal zijn, maar begrijpen de onrust van diverse aanwonenden zeer goed. Het is wenselijk om hier toch ook voldoende aandacht aan te geven en bovenal budget op te bouwen.

 

Gemaakte keuzes kunnen niet teruggedraaid worden, dat begrijpen en respecteren wij maar de onzekerheid over de gevolgen en gepaste maatregelen begrijpen wij ook en delen deze.

Er worden veel aannames gedaan t.a.v. toename op bestaande wegen, maar er wordt geen enkele garantie gegeven.

Wat zullen de acties zijn als de aannames toch niet blijken te kloppen?

 

Zoals al gezegd, is het GVVP leidend in dit verhaal, maar concluderend kan gesteld worden, dat Move31 klaar had moeten liggen bij de behandeling van dit dossier. Aan bewoners en bedrijven kan nu geen enkele toezegging gedaan worden.

Kan de wethouder concreet een aantal onzekerheden wegnemen?

 

Wij hebben hier veel insprekers gehoord en veel zienswijzen gelezen. Veel bezorgd, boos en teleurgesteld.

Soms moet het individueel belang wijken voor het algemeen belang, maar als we spreken over een grote woonwijk en het zo belangrijke bedrijventerrein, de motor van de Boxtelse economie, dan spreken we hier van algemeen belang en zullen alle betrokkenen serieus genomen moeten worden en waar nodig samen maatregelen dan wel alternatieven bespreken.

 

Dat de overweg dichtgaat is inmiddels onvermijdelijk, dat de VLK moet komen onderschrijven wij eveneens maar dat de aanpalende maatregelen ongewis blijven is overteerbaar.

 

 

 

Dit was het betoog van VVD Boxtel tijdens de raadsvergadering van 12 september 2017.

In ieder geval hebben we de volgende toezeggingen gekregen:

-      Pas als de deelprojecten Keulsebaan en Tongeren zijn gerealiseerd zal tot sluiting van de dubbele overweg worden overgegaan.

-      De spoorwegovergang Leenhoflaan zal veiliger gemaakt worden.

-      De behandeling van Move 31 zal met prioriteit behandeld gaan worden.