Inbreng VVD Boxtel Beleidsprogramma 2018-2022

Beleidsprogramma 2018-2022: Meewerken in tijden van verandering

 

Het voorliggende programma is compact en in vele gevallen niet compleet gespecificeerd. Ik neem aan, dat dit met opzet zo gedaan is om de ruimte te houden om te handelen naar het moment en de dan beschikbare mogelijkheden. In dat geval zal VVD  per onderwerp telkens hiervan gebruik maken.

 

Wij waren aanwezig tijdens de bijeenkomst van 8 mei jl. en hebben deze gelegenheid benut om onze standpunten naar voren te brengen en antwoord te krijgen op onze vragen.

Wij waarderen het, dat er naar ons geluisterd is. Dat geeft ons in ieder geval het gevoel, dat een aantal van onze standpunten serieus wordt meegenomen in de komende periode.

Het is dan ook onze intentie om positief, maar zeker ook kritisch onze stem in de raad te laten horen.

Gezien de samenstelling van de coalitie is dit een breed beleidsprogramma waarin ook door ons gewenste en ingebrachte punten zijn opgenomen.

Gedurende de uitvoering zal er zeker een aantal onderwerpen zijn, die wij zullen en kunnen ondersteunen, maar er zijn ook nog punten die we missen.

 

De volgorde van de prioriteiten is niet onze keus.

 

Het sociale domein is een groot goed in Boxtel, wij zijn ruimhartig, maar het kan en mag niet overstijgend worden. Om een goed sociaal beleid te kunnen waarborgen zal economie op voorhand een speerpunt zijn.

Op ons verzoek heeft u in uw programma opgenomen, dat de economische ontwikkeling een speerpunt wordt. Dat doet ons deugd, maar dit hoort eveneens in de lijst van topprioriteiten. Hoe dit speerpunt door u handen en voeten gegeven wordt, weten we nog niet, dus hier zullen wij met volle inzet onze inbreng blijven geven. In ieder geval zijn wij blij met de toevoeging op ons verzoek, dat noodzaak en mogelijkheden voor uitbreiden van ons bedrijventerrein onderzocht gaat worden.

 

Voorts hebben wij gepleit voor een goede integratie van alle bevolkingsgroepen. Daarin heeft u ons gehoord.

 

Onze samenwerking met Brainport moet zichtbaar worden en resultaten aantoonbaar. Wij zijn blij, dat u deze toevoeging van ons eveneens heeft opgenomen.

Wij willen overtuigd worden dat de mix van Brainport, Agrifood Capital en de onderwijsinstellingen duidelijk de gewenste meerwaarde oplevert.

 

De klimaatverandering en energietransitie is een absolute must in deze tijd en voor ons is en blijft het de uitdaging om dit commercieel te benutten. Inderdaad – zoals wij stelden – mensen verleiden werkt beter dan dwingen, maar ook commercieel ligt hier de grote kans en verleiding.

Alleen bij een financieel en economisch gunstige ontwikkeling kunnen we hierbij de stappen maken, die noodzakelijk zijn. De ontwikkelingen rond klimaat en energietransitie gaan razendsnel, maar om deze enorme opgave kans van slagen te geven, moeten we wel nuchter en bedachtzaam met dit onderwerp omgaan. Je moet er de tijd voor nemen, zodat het kosteneffectief is voor mensen en bedrijven.

Deze hele ontwikkeling kan leiden tot nieuwe economie en nieuwe banen.

 

Toerisme en recreatie is een speerpunt voor VVD. Gelukkig krijgt dit onderwerp steeds meer aandacht. Wij zijn enthousiast over het nieuwe initiatief “Bed en breakfast” en hopen dat door een goede promotie dit kans van slagen heeft.

Toch blijven wij er groot voorstander van om met dit onderwerp de kleinschaligheid los te durven laten en onze groene omgeving in commercieel gewin om te zetten. We worden omgeven door geweldige natuur, maar met de steeds verdergaande wetgeving hieromtrent kan het ons ook enorm hinderen bij uitbreiding van onze economie.

 

De plannen voor het centrum zien er goed uit. Op ons verzoek gaat u opnieuw bezien hoe de aanpak van de leegstand in het centrum en kernwinkelgebied aangepakt kan worden.

Daar zijn we blij mee en hopen – zoals al eerder aangegeven – dat we groter, ja zelfs groots  durven te denken. Een bruisend centrum heeft de juiste bezoekers nodig. Wij zijn ervan overtuigd, dat met een goed woningbouwprogramma en een royale opzet van toerisme en verblijfsrecreatie ons winkelcentrum divers en aantrekkelijk kan worden. Een  goed winkelklimaat kan alleen bestaan als er een goed en divers aanbod van kopers is.

 

Met betrekking tot de woningbouw blijven wij erop hameren, dat we actief naar grote uitbreidingslocaties moeten blijven zoeken. De oksel is wat ons betreft geen ideale locatie, zeker niet als we ons realiseren wat de gevolgen van de sluiting van de dubbele overweg kunnen gaan zijn. Het midden- en hoogsegment blijft onderbelicht en we moeten zeker ook focussen op koopwoningen.

 

Het doet ons veel deugd, dat onze inbreng bij Move 31 door de coalitiepartijen is overgenomen, nl. garanties voor een goede doorstroming van het autoverkeer, een duidelijke hoofdwegenstructuur en een plan, dat alle weggebruikers dient. Integraal!

Hierbij is het vanzelfsprekend, dat fietsers en voetgangers eveneens tot de weggebruikers horen en veilig van A naar B moeten kunnen.

 

De ontlasting van de Noord/Zuidas heeft de aandacht, maar de bereikbaarheid van ons bedrijventerrein blijft vooralsnog een grote zorg, evenals de maatregelen rondom de sluiting van de dubbele overweg. Zoals uit alle debatten naar voren kwam, is VVD van begin af aan de enige partij geweest, die door alle plannen heen is blijven pleiten voor een volwaardige autotunnel. Op dit punt heeft de democratie anders beslist. De dimensionering van de fietstunnel is onze laatste hoop om toch een opening te bieden, want wij blijven standvastig in ons standpunt: die tunnel moet ook door personenautoverkeer (geen vrachtwagens) gebruikt kunnen worden, zowel voor de bewoners achter de overweg als voor onze bedrijven.

 

De financiële onderbouwing van het voorliggende beleidsprogramma baart ons zorgen.

Er liggen ambitieuze plannen, die er om vragen meer inkomsten te genereren. Wij willen nadrukkelijk stellen, dat OZB en overige lokale lasten hiervoor niet verhoogd mogen worden.

 

Kort samengevat:

VVD heeft de afgelopen periode als gedoogpartij constructief met de coalitie kunnen samenwerken.

De komende periode hebben wij ervoor gekozen om te allen tijde de mogelijkheid te kunnen nemen om ons gedachtegoed optimaal naar voren te brengen.

Wij zullen dus één van de vier oppositiepartijen zijn maar – zoals u van ons gewend bent –  kritisch maar positief.

Dit betekent dat wij niet onze handtekening onder het beleidsprogramma zullen zetten.

Wij willen tijdens de uitvoering onze VVD-standpunten blijven inbrengen.