Schriftelijke Vragen Fietstunnel

Boxtel, 28 augustus 2018

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente

Boxtel

Betr.: schriftelijke vragen ex art. 37 inzake fietstunnel

Geacht College,

Op ons verzoek aan Wethouder van Wanrooij tijdens de

raadsvergadering van 3 juli jl. hebben wij de gevraagde

documentatie t.a.v. gebruik van de fietstunnel door hulpdiensten

toegestuurd gekregen per mail van 16 juli 2018.

Uit de bijlagen blijkt duidelijk, dat de opkomsttijd hoe dan ook

zal stijgen als gevolg van de sluiting van de dubbele

spoorwegovergang. Weliswaar binnen de regels van de geldende wet

en regelgeving maar wel boven de normtijden, die zijn vastgelegd

in het Besluit Veiligheidsregio's.

Bovendien is niet duidelijk geworden of hulpdiensten wél gebruik

zouden maken van de tunnel als deze de goede maatvoering zou

hebben.

Onze grootste zorg betreft met name het ambulancevervoer, waarbij

één minuut het verschil kan maken tussen leven en dood.

Wij hebben dan ook de volgende vragen:

• Bent u het met ons eens, dat de gemeente zich tot het

uiterste moet inspannen om alle opkomsttijden van

hulpdiensten voor iedereen in onze gemeente – burgers en

bedrijven – binnen de normtijden te houden, dan wel te

krijgen?

• Zo nee, waarom niet?

• Zo ja, waarom wordt dan geaccepteerd dat de opkomsttijden

voor Tongeren/Luissel, Kalksheuvel en Ladonk nog verder

oplopen en daarmee de normtijden nog verder overschrijden?

Wij hechten grote waarde aan een optimaal woonklimaat voor onze

inwoners.

Bereikbaarheid draagt zeker bij aan het woongenot, maar is in

geval van calamiteiten letterlijk van levensbelang.

Wij zijn van mening, dat een gemeentebestuur nooit mag tornen aan

deze basale verantwoordelijkheid.

Graag ontvangen wij uw reactie in deze.

Met vriendelijke groet,

VVD Boxtel

Dymph van de Vries